Czy do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Bytowskim trudniej będzie się dostać w związku z kumulacją dwóch roczników?

Wskutek reformy oświaty i likwidacji gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 pójdą absolwenci ostatnich klas gimnazjów oraz VIII klas szkół podstawowych. Kumulacja dwóch roczników wywołuje wśród uczniów i ich rodziców wiele obaw i pytań. W niniejszej informacji postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

  1. Czy do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Bytowskim trudniej będzie się dostać w związku z kumulacją dwóch roczników?

rekrutacja-2019

Każdy absolwent gimnazjum i szkoły podstawowej znajdzie miejsce w szkole ponadgimnazjalnej Powiatu Bytowskiego. Stąd też generalną zasadą będzie funkcjonowanie w szkołach podwójnych oddziałów-odrębnie dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Dla przykładu w Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie w roczniku funkcjonują obecnie 4 oddziały klas pierwszych. W roku szkolnym 2019/2020 będzie ich aż 8 (po 4 oddziały
dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów).

  1. Czy absolwenci szkół podstawowych będą uczyć się w klasach razem z uczniami, którzy ukończyli gimnazja?

Uczniowie będą uczyli się w odrębnych oddziałach klasowych z różnymi programami nauczania. Ci po gimnazjum zaczną naukę w liceum trzyletnim, a po podstawówce – w czteroletnim. O rok będzie dłuższa nauka dla absolwentów szkół podstawowych w technikach, które będą pięcioletnie. Cykl nauki w branżowych szkołach I stopnia pozostaje trzyletni. W związku z tym dla tych dwóch grup nastolatków szkoły będą musiały przeprowadzić osobną rekrutację – uczniowie będą też po innych egzaminach.

  1. Czy wskutek reformy oświatowej zostanie zmniejszona oferta edukacyjna kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Bytowskiego?

W Powiecie Bytowskim nie planujemy żadnego ograniczenia zawodów w technikach i branżowej szkole I stopnia. Szkoły zawodowe będziemy nadal rozwijać i możliwie rozszerzać ich ofertę. Uczniowie, którzy będą się w nich kształcić nadal będą mogli wybierać szeroką gamę zawodów oraz korzystać z nowo wybudowanego i w pełni wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt i pracownie praktycznej nauki zawodu  obiektu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

  1. Czy wskutek zwiększonej liczby uczniów w szkołach będzie wprowadzona zmianowość oraz czy internaty będą dysponować odpowiednią liczbą miejsc dla uczniów?

W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego nie będzie wprowadzany system zmianowości zajęć dydaktycznych. W naszych internatach pomieszczą się bez problemu wszyscy uczniowie.

  1. Czy absolwent szkoły podstawowej będzie musiał zdawać egzaminy wstępne do szkoły ponadpodstawowej?

Nie. Uczeń VIII klasy szkoły podstawowej będzie pisał w swojej szkole egzamin końcowy, którego wynik punktowy będzie uwzględniany jako podstawa przyjęcia ucznia do danej szkoły ponadpodstawowej. Ważne będą także oceny
z określonych przedmiotów na świadectwie szkolnym.

  1. Jak będzie wyglądał egzamin po VIII klasie szkoły podstawowej?

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w macierzystej szkole podstawowej danego ucznia, w ostatniej klasie od roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, języka obcego nowożytnego
i matematyki. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Wyniki egzaminu po ósmej klasie będą przedstawiane w procentach. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących przy obecnie przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym.

Kategorie: Newsy.