Rekrutacja 2022

Rekrutacja 2022

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej na rok szkolny 2022/2023

§ 2

SKŁAD KOMISJI

 

W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej wchodzą:

1.                   

wicedyrektor

 

mgr Joanna Pilipczuk

przewodnicząca,

2.                   

nauczyciel

W-F

mgr Piotr Grzonka

członek komisji,

3.                   

nauczyciel 

informatyki

mgr Marcin Hesse

członek komisji,

4.                   

nauczyciel

historii

mgr Ireneusz Klaman

członek komisji,

5.                   

nauczyciel

biologii

mgr Renata Koska

członek komisji,

6.                   

nauczyciel 

j. polskiego

mgr Beata Lipińska

członek komisji,

7.                   

nauczyciel

matematyki

mgr Justyna Pilipczuk

członek komisji,

8.                   

nauczyciel

wychowawca

mgr Aneta Pruszak

członek komisji,

9.                   

pedagog

szkolny

mgr Anna Radawiec

członek komisji,

10.               

sekretarz

szkoły

mgr Wiesława Rolbiecka

członek komisji,

  § 3

KOMPETENCJE I ZADANIA KOMISJI

 

Do kompetencji komisji należą:

 § 4

Do szczegółowych zadań komisji należy przyznanie kandydatowi odpowiedniej liczby punktów uwzględniając:

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa
  w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy- Prawo oświatowe

 wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki,

  – mnoży się przez 0,35;

c) z języka obcego nowożytnego

  – mnoży się przez 0,3.

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

zgodnie z poniższą tabelą :

 

 

Oddział

 

Liczba

uczniów

Przedmioty rozszerzone :

Przedmioty, które podlegają punktacji :               

a

30

Historia, język polski, język angielski

język polski, matematyka, język obcy*), historia

b

30

Biologia, chemia, matematyka

język polski, matematyka, język obcy*), biologia

c

30

Matematyka, geografia, język angielski

język polski, matematyka, język obcy*), geografia

d

30

Matematyka, fizyka, chemia/ informatyka

język polski, matematyka, język obcy*), fizyka

e**

15/15

Biologia/ WOS, j. angielski

polski, matematyka, język obcy*), biologia/wos

 

                *) dotyczy języka obcego zdawanego przez ucznia na egzaminie ósmoklasisty

                **) oddział powstanie, jeśli po utworzeniu klas a-d utrzyma się wymagana liczba
                       kandydatów do oddziału e

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

   1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim

       organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 7 punktów,

c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

 

    2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub  

        ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami

        wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  3 punkty; 

 

    3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym

      przez  kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje  się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5

punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

   4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu lub wojewódzkim,

    ponadwojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6

    ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

 nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

 planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

 planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

   5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych

    lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie

    szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
  w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

 1. Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum
  i ogłoszenie jej w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 10.00

 

 1. Ustalenie listy przyjętych i nieprzyjętych do liceum na podstawie złożonego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ogłoszenie jej w dniu 29 lipca 2022 roku o godz. 10.00.
 2. Rozpatrywanie oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły
  i ustalenie listy przyjętych do liceum w przypadku, gdy nie dokonano pełnego naboru
  w dniu 29 lipca- od 29 lipca do 4 sierpnia 2022 roku .
 3. Ogłoszenie listy przyjętych do liceum, (jeśli nie dokonano naboru w dniu 29 lipca 2022 roku), uwzględniającej przyjętych uczniów z odwołań - w dniu 5 sierpnia 2022 roku o godz. 12.00

 

  § 5

Kandydaci są przyjmowani w kolejności od największej liczby punktów uzyskanych łącznie
w wyniku klasyfikacji (maksymalnie 200 punktów możliwych do uzyskania) do wyczerpania miejsc wg progu ustalonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, oddzielnie dla każdego oddziału.

 § 6

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu mają:

 

 zgodnie z powyższą kolejnością.

 § 7

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, są przyjmowani niezależnie od przyjętych przez komisję kryteriów.

 § 8

Druk podania o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem nr 1 jest dostępny
w Internecie na stronie www.lo.bytow.pl lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie.

 § 9

Do podania o przyjęcie do liceum należy dołączyć:

 1. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. w przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w §  7 oraz inne wymagane przez szkołę.

 § 10

1.Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w liceum są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 § 11

Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, starając się
o przyjęcie do szkoły od 29 lipca 2022 r., posługują się wyłącznie oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 § 12

Odwołania od wyników rekrutacji należy zgłaszać do dyrektora szkoły, który rozpatruje je w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

 

 

Bytów, dnia 10.02.2022 r.                                                                                Przewodnicząca komisji

Do pobrania: 

 Regulamin Szkolnej Komisji 2022-2023 

Dla kandydatów - pliki do pobraniaNastępny

zobacz również

BIP
LIBRUS
© Liceum Ogólnokształcące w Bytowie 2021 -2022   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda