Procedury COVID-19 w LO w Bytowie

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele!

Nowy rok szkolny rozpoczynamy z poczuciem ogromnej odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje, a przede wszystkim innych. Wśród nas są też osoby przewlekle chore, szczególnie narażone na niebezpieczeństwo zakażeniem. Pamiętajmy o nich.

Poniżej znajdują się szczegółowe procedury postępowania w ZSO w Bytowie oraz zalecenia Ministra Edukacji Narodowej. Proszę o podporządkowanie się regulaminom.

Zarządzenie nr…………….

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

z dnia 31.08.2020

w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

 • 1. Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. zwanych dalej „wytycznymi”.
 • 2. Zadania administracyjne szkoły
 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz.
 3. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres dyrekcja@lo.bytow.pl , kontaktować się telefonicznie  pod numer 59 822 69 20 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 4. Na teren szkoły i internatu poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 5. Osoby postronne, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 6. Osoby postronne zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 7. Prowadzi się rejestr osób z zewnątrz przebywając na terenie szkoły.
 8. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.
 9. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być organizowane wyłącznie po zakończeniu zajęć szkolnych.
 10. Zawiesza się do odwołania wynajmowanie pomieszczeń szkolnych.

 • 3. Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
 1. Budynek szkoły został podzielony na dwie strefy (ucznia, żywienia) i dla każdej
  z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 2. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia.
 3. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wychowawcy, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 5. Uruchomione zostało dodatkowe wejście do budynku szkoły od strony boiska sportowego, w celu zmniejszenia zagęszczeniawewnątrzszkolnej komunikacji.
 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręcznik. Uczniowie nie powinni wymieniać się nimi między sobą.
 1. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 2. Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły dostępne są informacje opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 4. Podczas poruszania się po holu, korytarzach i toaletach należy mieć zakryte usta i nos. Maseczki/przyłbice można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.
 5. Przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem do dezynfekowania zgodnie z instrukcją użycia tego środka.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu i kichania oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. W szatni uczniowie oraz nauczyciele muszą zachować odpowiednią odległość – minimum 1,5 m i stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa.
 8. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk /dezynfekcji rąk płynem odkażającym.
 9. Jedyna przerwa śniadaniowa rozpoczyna się o godzinie 10:30 (jedna w ciągu dnia jeśli uczeń nie ma innych zaleceń medycznych), przed którą uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce i pozostają w sali po poprzednich zajęciach.
 10. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 11. W sali informatycznej znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 12. Przed i po każdej lekcji informatyki należy obowiązkowo dezynfekować ręce.
 13. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
  w sali gimnastycznej.
 14. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 • 4. Procedura przekazania rodzicom ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem COVID-19
 1. Po zauważeniu symptomów choroby u ucznia np. kaszel, gorączka, duszności i problemy z oddychaniem nauczyciel bezzwłocznie powiadamia dyrekcję szkoły.
 2. Uczeń u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w pokoju w budynku internatu (oznaczony jako „IZOLATKA”), do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 3. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem pozostają w sali do odwołania.
 4. Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bytowie (tel. 59 822 36 85, 59 822 71 71.
 5. Dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia jednocześnie informując o obowiązujących ich działaniach.
 6. Dyrektor o zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców.
 7. Dyrektor sporządza protokół z zaistniałej sytuacji.
 8. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty.
 9. Rodzic/prawny opiekun odbierając dziecko nie wchodzi do budynku szkoły.
 10. Sporządza się notatkę z procedury przekazania ucznia rodzicom.
 • 5. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 1. Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie konieczności także w czasie zajęć.
 2. W czasie zajęć szkolnych, po każdej lekcji, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 3. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi zgodnie z przydziałem zadań.
 4. Prowadzi się rejestr codziennych prac porządkowych.
 • 6. Strefa żywienia i stołówka
 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Posiłki wydawane są wg harmonogramu.
 5. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele/wychowawcy wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 6. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 7. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 8. Wyznaczony pracownik , wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.
 • 7. Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne
 1. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 12 uczniów.
 2. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 3. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny .
 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są
  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 5. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i inne zajęcia pozalekcyjne realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 • 8. Gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole
 1. Procedury korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej zostały ujęte w oddzielnym regulaminie stanowiący załącznik do zarządzenia.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.
Kategorie: Newsy.