Rekrutacja 2024

Rekrutacja 2024

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej na rok szkolny 2024/2025

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

na rok szkolny 2024/2025

§ 1

Regulamin został opracowany w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431)

 § 2

 SKŁAD KOMISJI

 W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej wchodzą:

  

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

wicedyrektor

mgr Katarzyna Sobol

wicedyrektor

2.

nauczyciel j. niemieckiego

mgr Katarzyna Kreft

członek komisji

3.

nauczyciel j. polskiego

mgr Krystyna Cyra

członek komisji

4.

nauczyciel historii

mgr Małgorzata Płotka

członek komisji

5.

nauczyciel geografii

mgr Edward Mazur

członek komisji

6.

sekretarz szkoły

mgr Wiesława Rolbiecka

członek komisji

 § 3

 KOMPETENCJE I ZADANIA KOMISJI

 Do kompetencji komisji należą:

 

Do szczegółowych zadań komisji należy przyznanie kandydatowi odpowiedniej liczby punktów, uwzględniając:

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa
w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe

  wynik przedstawiony w procentach z:

 a) języka polskiego,

 b) matematyki,

                                            – mnoży się przez 0,35;

 c) z języka obcego nowożytnego

                                            – mnoży się przez 0,3.

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

Oddział

 

Liczba

uczniów

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty, które podlegają punktacji:               

A

24

Historia, język polski, język angielski

język polski, matematyka, język obcy*), historia

B

24

Biologia, chemia, matematyka

język polski, matematyka, język obcy*), biologia

C1

12

Matematyka, geografia, język angielski

język polski, matematyka, język obcy*), geografia

C2

12

Matematyka, fizyka, informatyka

język polski, matematyka, język obcy*), fizyka

 *) dotyczy języka obcego zdawanego przez ucznia na egzaminie ósmoklasisty

 3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

   1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez   kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 5 punktów;

 

    2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim,   przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego– przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego– przyznaje się 5 punktów;

 

  3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez  kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje  się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

  

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotowego– przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego– przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się 7 punktów,

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego– przyznaje się 5 punktów,

                                                                      

   5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty  działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w pkt. 4, lub tej samej dyscypliny sportu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

§ 4

1.Kandydaci są przyjmowani w kolejności od największej liczby punktów uzyskanych łącznie w wyniku klasyfikacji (maksymalnie 200 punktówmożliwych do uzyskania) wg progu ustalonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, oddzielnie dla każdego oddziału.

2. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu mają:

a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej,

b) kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością lub z orzeczoną niepełnosprawnością jednego lub obojga rodziców,

c) kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością rodzeństwa

d) kandydaci z rodzin wielodzietnych, objęci pieczą zastępczą lub samotnie wychowywani w rodzinie;

 przy czym kryteria b, c, d mają jednakową ważność.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani niezależnie od przyjętych przez komisję kryteriów.

§ 5

 Kandydat składa podanie w sekretariacie szkoły, która jest pierwsza w kolejności wyboru na podaniu, w dniach  od 24 maja do 14 czerwca 2024r.

Druk podania o przyjęcie do szkoły jest dostępny w Internecie na stronie www.lo.bytow.pl/kandydaci  lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie.

   

§ 6

Do podania o przyjęcie do liceum należy dołączyć w terminie do 5 lipca 2024r

a)     oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b)     oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

c)     w przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

d)     zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 4  oraz inne wymagane przez szkołę.

Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum i ogłoszenie jej w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 10.00

Przyjmowanie od 12 do 19 lipca potwierdzenia woli podjęcia nauki w postaci oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile ich wcześniej nie dostarczono.

§ 7

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI

1.Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum i ogłoszenie jej w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 10.00.

2.Przyjmowanie od 12 do 19 lipca potwierdzenia woli podjęcia nauki w postaci oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile ich wcześniej nie dostarczono.

3.Ustalenie listy przyjętych i nieprzyjętych do liceum na podstawie złożonych oryginałów oraz ogłoszenie jej w dniu 22 lipca 2024 roku o godz. 10.00.

4.Rozpatrywanie dokumentów uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły i ustalenie listy zakwalifikowanych do liceum w przypadku, gdy nie dokonano pełnego naboru w dniu 22 lipca- od 22 lipca do 24 lipca 2024 roku.

5.Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum i ogłoszenie jej w dniu 26 lipca 2024r. o godz. 10.00.

6.Przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 26 lipca od godz. 10:00 do 31 lipca 2024 r. do godz. 10:00.

7.Ogłoszenie listy przyjętych do liceum, (jeśli nie dokonano naboru w dniu 22 lipca 2024 roku), uwzględniającej przyjętych uczniów z odwołań - w dniu 31 lipca 2024 roku do godz. 15.00.

 

 

                                                                                                       § 8

Odwołania od wyników rekrutacji należy zgłaszać do dyrektora szkoły, który rozpatruje je w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

 Bytów, dnia 23.02.2024 r.                                                                                              Przewodnicząca komisji

                                                                                                                                           Katarzyna Sobol

Listy kandydatówPoprzedni
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ...Następny

zobacz również

BIP
LIBRUS
© Liceum Ogólnokształcące w Bytowie 2021 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda